top of page

Donations to Lucky

Nov 6, 2023

Kattou Maria

€102

Aug 1, 2023

Maria Hadjiconstantinou

€249

Jun 27, 2023

Maria Hadjiconstantinou

€40

Jun 19, 2023

Maria Hadjiconstantinou

€30

Jun 17, 2023

Maria Hadjiconstantinou

€99

May 11, 2023

Maria Kattou

€109

Mar 30, 2023

Maria Kattou

€70

Mar 30, 2023

Maria Kattou

€100

Mar 30, 2023

Maria Kattou

€100

bottom of page